โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา