ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ คลิก

 แบบประเมินออนไลน์สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมสร้างทักษะอาชีพครั้งที่ 2 คลิก

 แบบประเมินออนไลน์สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมสร้างทักษะอาชีพครั้งที่ 1 คลิก

 ตราโรงเรียน คลิก

 แบบฟอร์มออนไลน์เช็คเวลาเรียนนักเรียนประจำวัน คลิก

 แบบสำรวจออนไลน์นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด คลิก

 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 คลิก คลิก

 แบบฟอร์มบันทึกการอบรม สัมมนา ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก

ข่าวประกาศโรงเรียน

  ยื่นประมูลจำหน่ายอาหารและสิ้นค้าอื่นๆบริเวณโรงอาหาร [คลิก]

รายงานผลการดำเนินงานออนไลน์

 รายงานผลดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก

รายงานผลดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ปีการศึกษา2560 คลิก

รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 คลิก

 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิก